Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve en recreatieve activiteiten waarbij debdeelnemer zich voornamelijk met spierkracht voortbeweegt, zowel indoor als outdoor.
b) Arrangement: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid.
c) Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een organisator wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
d) Meerdaags arrangement een dienst of activiteit of een combinatie van diensten of activiteiten die door een organisator worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
e) Activiteit: een enkelvoudig actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.
f) Organisator: diegene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
g) Vertegenwoordiger van de organisator: diegene die uit naam van de organisator optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider of reis(bege)leider.
h) Overeenkomst : de overeenkomst waarbij de organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit. De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de organisator zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
i) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.
j) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deel neemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
k) Aanvang: bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit vervoer zoals dit door de organisator aan de deelnemers is meegedeeld
A. Bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen , maar de deelnemer zelf voor vervoer naar de bestemming zorgt het eerste van de navolgende momenten: als het zodanig aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop de accommodatie volgens de overeenkomst ter beschikking dient te worden gesteld.
B. Bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.
l) eind(e):
A. Bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer van de bestemming is inbegrepen: het daadwerkelijke tijdstip van aankomst van dit vervoer bij de met de deelnemer tevoren overeengekomen uitstapplaats.
B. Bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen maar de deelnemer zelf voor vervoer van de bestemming zorgt de eerste van de navolgende momenten: het tijdstip waarop de deelnemer de (laatste) accommodatie daadwerkelijk verlaat dan wel uiterlijk dient te verlaten.
C. Bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.
m) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door de organisator geleverd worden, de premie en poliskosten voor eventueel afgesloten verzekeringen en de bijdrage aan een garantiefonds, voor zover de organisator daar lid van is.

Artikel 2 werkingssfeer
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen
2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.
2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van de organisator, tenzij de organisator en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.
2.4 De organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de organisator deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met de organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de organisator mondeling(c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van de organisator of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.
3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welke minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in de publicatie van de organisator zijn niet bindend. De organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
3.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
3.4 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal de organisator trachten hiermee rekening te houden.
3.5 Diegene die namens een ander een overeenkomst aangaat met de organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
3.6 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van de organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.

Artikel 4 betaling
4.1 Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 42 dagen voor aanvang betaald te zijn.
4.2 Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 42 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de € 250,- overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht om in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 10% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het totstandkomen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 42 dagen voor aanvang worden voldaan.
4.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 42 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient de opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang. 
4.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledig nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
4.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag. Als aanvulling op artikel 4 Betaling geldt het volgende:
1. Betaling dient te gebeuren per bank- of girorekening. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk drie dagen voor de uitvoering van het programma c.q. evenement op de rekening van Nina Bellen te zijn bijgeschreven. Verrekening is niet toegestaan. In geval van faillissement van de opdrachtgever zijn al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
2. Indien betaling zoals hierboven omschreven niet is voldaan en Nina Bellen dientengevolge de uitvoering van de overeenkomst opschort, zal de opdrachtgever onverkort gehouden zijn, zijn financiële verplichtingen op grond van die overeenkomst ten opzichte van Nina Bellen te voldoen, vermeerderd met de in artikel 6 lid 2 genoemde schadeloosstelling.
3. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, komen alle kosten die Nina Bellen maakt voor het incasseren voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van de incassokosten te berekenen volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4. De opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van de daadwerkelijk door Nina Bellen gemaakte proceskosten, voor zover die hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling.

Artikel 5 prijs
5.1 De organisator die standaardactiviteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De organisator is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
5.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
5.3 De organisator behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De organisator is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.
5.4 Indien de organisator besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.
5.5 Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft de organisator de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
5.6 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.
5.7 De organisator mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is.

Artikel 6 informatie en reisbescheiden
6.1 Voor aanvang van een meerdaags arrangement verstrekt de organisator de deelnemer het telefoonnummer voor noodgevallen en, indien van toepassing, nadere informatie over vervoer en documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal de organisator de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang de benodigde tickets, vouchers e.d. toesturen. Indien de deelnemer deze 5 dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen is hij verplicht dit aan de organisator te melden.
6.3 Bij een arrangement in het buitenland dient de deelnemer in het bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting, etc. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle van de door de organisator hierover verschafte informatie.
6.4 De organisator is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7 wijzigingen door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever kan de organisator tot 28 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien de organisator niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Terzake van organisatiekosten is de opdrachtgever €25,- plus eventuele communicatiekosten aan de organisator verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.
7.2 De deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
A. De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
B. Het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij de organisator te worden gediend.
C. De voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling.
7.3 De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de- plaats-stelling aan de organisator te vergoeden.

Artikel 8 annulering door de opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.
8.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief door de organisator geldt als annuleringsdatum.
8.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:
a. Tot 56 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde minimaal 10% van dearrangementsprijs
b. Van 56 tot 42 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs.
c. Van 42 tot 28 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs.
d. Van 28 tot 7 dagen voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs.
e. Binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.
8.4 Tevens is en blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd:
a. De poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering, indien en voor zover hij deze bij de organisator heeft afgesloten.
b. De bijdrage aan een garantiefonds, indien de organisator hierbij is aangesloten. Bij annulering voor aanvang van de reis restitueert de organisator de kosten van de reisverzekering, indien de deelnemer deze bij hem heeft afgesloten.

Artikel 9 wijzigingen door de organisator
9.1 Op de grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.
9.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 9.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet genoten onderdelen van het arrangement.
9.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.
9.4 De uitviering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

Artikel 10 opzegging door de organisator
10.1 De organisator heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.
10.2 De organisator heeft ten alle tijden het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen etc. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.3 Bij opzegging door de organisator wegens de in 10.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
10.4 Indien de organisator besluit een reeds in gang zijnd arrangement of activiteit wegens de in 10.2 genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien de organisator zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaard heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.
10.5 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden d.m.v. een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke ervaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 11 verplichtingen van de organisator
11.1 De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
11.3 De organisator is verplicht om met inachtneming van de risico’s verbonden aan de aangeboden arrangementen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 12 verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer
12.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.
12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate
reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan de organisator zorgen voor een adequate reis-, ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. De organisator treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.
12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aan te brengen of dit aan derden in gebruik te geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgevers en/of deelnemers in rekening te brengen.
12.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
12.6 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van de deelnemer.
12.7 Bij vliegreizen dient de deelnemer, eventueel met hulp van een vertegenwoordiger van de organisator, uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis deze te reconfirmeren bij het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. Bij alle reizen dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de organisator of diens lokale vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De gevolgen die voortkomen uit het nalaten hiervan komen geheel voor eigen rekening van de deelnemer.
12.8 De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 na opname schriftelijk worden ingediend.
12.9 Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer de organisator in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger danwel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.
12.10 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
12.11 BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13 aansprakelijkheid van de organisator
13.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van de opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, de opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
13.2 De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materiaal gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.3 De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan deelnemers, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatten van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
b. Het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in de verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.
13.4 De opdrachtgever en/of de deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en annuleringsverzekering.
13.5 Indien de organisator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van de organisator voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.
13.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
13.7 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Artikel 14 aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de deelnemer
14.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Benieuwd naar de mogelijkheden? We helpen je graag op weg!

even bellen: 06 - 43552500

of mail ons

Ontdek onze uitjes

italiaanse kookworkshop

Kookworkshops / min. 12 personen

La bella Italia, de lekkerste Italiaanse kookworkshop!

Lees meer

wandeling baantjer in arcen

Stadsspellen / min. 2 personen

Wandeling met spel, ontdek de de uniekste en mooiste plekjes van Arcen!

Lees meer

i love the 90's quiz

Quizzen / min. 15 personen

Een sprongetje terug in de tijd! Met Captain Jack, de gameboy en gabbertje!

Lees meer

stadswandeling baantjer in venlo

Stadsspellen / min. 2 personen

Ontdek de uniekste en mooiste plekjes van Venlo.

Lees meer